Устойчиво развитие

Устойчиво развитие

Нашият подход в еко-дизайна

Още от етапа на проектиране, нашите инженери се стремят да сведат до минимум въздействието на автомобила върху околната среда независимо от жизнения му етап.

Намаляването на емисиите на въглероден диоксид е основно изискване. За постигането на тази цел предприемаме действия в няколко области, включително контрол на теглото, технология за задвижване и аеродинамика. Поставяме акцент върху ефикасни и надеждни решения, съобразени с всеки пазар и се стремим да дадем глобален отговор на парниковия ефект.

Технологии на бъдещето

Нашите инженери активно работят върху технологични решения, които ще доведат до прогрес към по-добро в екологичното въздействие на автомобилите. Внедряването на системата от ново поколение Стоп/Старт през 2010 г., хибридните решения през 2011 г. и пускането на автомобили с нулеви емисии ще позволят на марката DS да утвърди позицията си в сегмента на автомобилите с ниски емисии на въглероден диоксид.

Ресурси и възможност за рециклиране

Освен ограничаване на разхода на гориво, емисиите на въглероден диоксид и други замърсители, нашата политика за екологичен дизайн цели оптимизиране на употребата на природните ресурси чрез внимателно подбиране на материалите, използвани за производството на нашите автомобили. Целим да намалим потенциалното въздействие на излезлите от употреба автомобили върху околната среда чрез насърчаване на рециклирането.

Новият DS 4 служи за пример

Още от етапа на проектиране са положени специални усилия да се ограничи, доколкото е възможно, въздействието на новия DS 4 върху околната среда чрез използването на рециклирани и естествени материали, които намаляват екологичния отпечатък. Вашият нов DS 4 съдържа средно 29% рециклирани и естествени материали.
15% от 200 кг полимери са рециклирани и “естествени”, разпределени по следния начин:
– 40% естествени материали
– 60% рециклирани материали

DS 4 се отнася с уважение към природата и има за цел значително да намали въздействието си върху околната среда в областта на рециклирането и използваните в автомобила материали, като предприема действия за:
– насърчаване на рециклирането на автомобила, когато той достигне края на своя живот;
– контролира и следи състава на използваните вещества;
– постига добри резултати по отношение на повторната употреба и рециклиране на облицовката или панелите на вратите.

Заводи със сертификат по ISO 14001

Всички наши производствени обекти работят със система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001. Този международен стандарт следва световно признатия стандарт за управление и организация.

Процесът на сертифициране започна преди повече от десет години и вече е достигнал етапа на зрялост във всички наши заводи, сертифицирани по ISO 14001 от 2007 г. Този стандарт, създаден през 1996 г., изисква от производителите да въведат мерки за проследяване, контрол и измерване на въздействието на процесите върху околната среда. Това включва осигуряване на подходящо обучение за целия персонал.

Автомобилната индустрия обхваща редица дейности като леене, механична обработка, пресоване на метали, монтаж на корпуса, повърхностна обработка, боядисване и окончателен монтаж. Въпреки, че тези съоръжения не представляват “висок риск за околната среда” “(както е посочено в Европейската директива Soveso от 1996 г.), те все пак  въздействат по ранообразни начини върху нея, които ние се стремим да контролираме по следните начини:

1) Бояджийски цехове: От 1995 г. насам намалихме повече от половината емисии на летливи органични съединения (VOCs) за автомобил, отделяни от разтворители на бои.

2) Леярни: чрез използване на високотехнологично оборудване (плазмена горелка) и разработване на системи за контрол, значително намалихме емисиите на леярски прах.

3) Потребление на вода: спестяването на водни ресурси е ключова цел за всички наши индустриални обекти. Тази политика направи възможно намаляването на потреблението на вода на автомобил с коефициент от 2,5 от 1995 г. насам.

4) 94% възстановени производствени отпадъци: нашите заводи произвеждат около 700 000 тона метални отпадъци годишно, възстановени за използване в стоманодобивни заводи и леярни. 82% от останалите отпадъци се обработват чрез други канали за възстановяване. Общият процент на възстановяване е 94%.

 Устойчиво развитие в сърцето на мрежата

Мрежата на DS е ангажирана активно да допринася за екологичната политика на Марката.
– Сортиране, с цел възстановяване и събиране на автомобилни отпадъци в мрежата чрез одобрени организации;
– Съответствие с нормативните изисквания, за да се гарантира, че мрежата отговаря на националните и европейските регламенти;
– Проследимост, за да се проследят отпадъците и да се гарантира правилното им рециклиране.

Информираност и отговорност

На автомобилното изложение в Париж през 2008 г. стартира “GreenPact”. Този нов екологичен подход беше създаден, за да подпомогне мрежата за продажби във Франция да спазва променящото се законодателство и да управлява по-добре въздействието си върху околната среда (управление на отпадъците, съхранение на химикали, проследимост на излезли от употреба части и т.н.).
За да постигне това, GreenPact използва широка гама от образователни инструменти и насърчава контактите между мрежата и други специализирани участници, например организации, които събират и третират охладители.

Събиране и управление

Преди повече от петнадесет години създадохме структура за събиране и обработка на излезли от употреба превозни средства (ELV), чрез използване на екологично отговорни методи.
Събирането и сортирането на отпадъци от поддръжка и ремонт е организирано в съответствие с методите за управление, въведени за продуктите в края на жизнения цикъл (ELP).

Пречистване

При създаването на проекта на всеки автомобил се взема под внимание етапа пречиставнето в края на живота на автомобил и се влагат сериозни усилия за опрастяване на този процес.

Например: най-ниската точка на резервоара за гориво е маркирана, за да се улесни изпразването му. Също така процесът на демонтаж се разработва на ранен етап от нашите инженери за всяка част, която трябва да бъде демонтирана, като част от процеса за елиминиране на замърсяването на околната среда.