ALLER AU CONTENU
Политики за поверителност

Table des matières

1. Catégories de données traitées / Liens vers d'autres sites web/applications

2. Informations sur le traitement des données à caractère personnel

3. Interaction avec les réseaux sociaux

   3.1. Assistance aux clients via les réseaux sociaux

   3.2. Liens vers les réseaux sociaux / plug-ins de réseaux sociaux (boutons « J’aime » par ex.)

4. Vos droits

5. Mise à jour de la présente Politique de confidentialité

6. Pour nous contacter

 

Ce site web est la propriété de la marque DS Automobiles, commercialisée par la société Automobiles Citroën. Il est exploité par Automobiles Citroën, S.A.S. dont le siège social est situé en France, au 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, RCS Versailles B 642 050 199. Ce site web est hébergé en Europe par les services informatiques de Stellantis.

 

Veuillez lire attentivement cette politique avant de naviguer et d’utiliser ce site web car elle vous explique les modalités de traitement de vos données à caractère personnel. Votre navigation sur ce site web indique que vous acceptez cette politique.

Информация за нас

„ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД (Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията с ЕИК 207450735, със седалище и адрес на управление:

гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 459;

тел. за връзка – 02/8921100.

 

Информация за контакти в “ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти “ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД, бул. „Ботевградско шосе“ № 459, гр. София, ел. поща –office@sfa-automotive.bg.

Нашият основен стремеж при работа с лични данни 

“ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД е отговорен администратор на лични данни и сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо, ние полагаме всички усилия да защитим Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане или преждевременно заличаване на информация.

 

“ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Винаги обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

 

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни. Как и защо използваме личните Ви данни?

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

“ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД обработва идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате във връзка със сключени помежду ни договори. Също така, обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения по договорите, сключени с Вас.

 

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на самоличността Ви като клиента;
 • управление и изпълнение на сключените договори за продукти и услуги;
 • изготвяна на предложение за сключване на договор;
 • за изготвяне и предоставяне на преддоговорна информация;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 • осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване;

 

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, като например:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

 

След Ваше съгласие:

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне:

 • изготвяме подходящи за Вас по наше усмотрение предложения за продукти/услуги на “ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД. Тези предложения са извън случаите, в които лично сте направил запитване и заявление за предоставяне на търговска оферта.
 • уведомяваме Ви за актуални рекламни кампании, новини, информация за сервизни услуги, които са извън рамките на задълженията ни по вече сключен по между ни договор, както и Ви изпращаме маркетингови съобщения за директен маркетинг.

Направените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните и законовите задължения на “ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД. Уведомление за оттегляне на съгласие може да намерите тук.

Какви данни обработваме:

данни за идентификация:

·      трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

данни за свързване с Вас:

·      ел. поща, телефон

други данни:

·      информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

·      видео записи, които се правят с цел осигуряване и подобряване на сигурността в офисите на дружество, осигуряване сигурността на служителите, Вашата сигурност и осигуряване сигурността на имуществото на “ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД

·      информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към “ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД;

друга информация като:

·      данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството;

·      информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

·      други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор със “ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да Ви представлява; данни за контакт, лице за контакт; данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от “ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД, включително и чрез социалните мрежи.

 

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. При обработването на Вашите лични данни не използваме автоматизирани алгоритми.

Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.  С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (10 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (10 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват Вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.

 

Лични данни предоставяме на следните категории получатели:

 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
 • служители на дружеството за обработване на договорните отношения;
 • банки и банкови институции, във връзка с обработването на плащанията;
 • лица, предоставящи сервизна поддръжка на закупените от Вас МПС-та;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, държавни органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • производителите на марката на продукта, във връзка с който сте се свързали със служител на “ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД.

“ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ” ЕООД не предоставя данните Ви на трети лица, намиращи се в страни извън ЕС.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

 

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

 

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Право на изтриване /право „да бъда забравен“/

 • Имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни, а ние имаме задължението да изтрием данните Ви, без ненужно забавяне, когато са налице някое от посочените по – долу основания:
 • личните Ви данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттеглили сте съгласието си, въз основа на което се основава обработването на данните Ви;
 • възразили сте срещу обработването на данните Ви и нямаме законови основания за обработването им, които да имат преимущество или сте възразили срещу обработването на данните Ви за директен маркетинг;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

 

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се лични данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни за целите на обработване, но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

 

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично

 

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

 

Право на жалба:

В случай че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Искане за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Искането може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. За Ваше улеснение образец на искането можете да намерите тук.

Ние ще се произнесем по Вашето искане в 30-дневен срок от неговото подаване. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана на 25.03.2024 г.

2. Informations sur le traitement des données à caractère personnel

Vos données à caractère personnel seront traitées pour gérer et satisfaire votre demande et à des fins d'administration générale par Automobiles Citroën en tant que responsable de traitement, dans les modalités ci-dessous.

 

En tant que responsables de traitement, nous traitons vos données à caractère personnel comme suit :

 

Données / Catégories de données
(les données obligatoires sont marquées d’un astérisque*)
Finalité(s)
Identification et coordonnées (nom*, adresse électronique* ; numéro de téléphone, adresse postale (* le cas échéant)), détails du modèle*, partenaire DS Automobiles sélectionné*, intérêt pour un service de location (leasing)/ financement, type de demande (* le cas échéant), données spécifiques à la flotte (* le cas échéant). Prise de contact, communication et traitement des demandes.
Identification et coordonnées (nom, adresse électronique*). Gestion de l’abonnement/désabonnement à la newsletter.
Identification et coordonnées (nom*, adresse électronique* ; numéro de téléphone, adresse postale (* le cas échéant), préférences de contact, données d'identification du véhicule (par exemple, numéro d'identification du véhicule (VIN)*, numéro d'immatriculation/ plaque d'immatriculation, première date d'immatriculation), spécifications du produit et du service (par exemple, modèle, équipement, moteur), type de service*, relevé du compteur kilométrique, date/heure de dépôt du véhicule, date/heure de ramassage, voiture de courtoisie. Gestion et traitement des demandes de service.
Identification et coordonnées respectives*, données d'identification du véhicule*, spécifications du produit*, relevé du compteur kilométrique. Gestion et traitement de la demande d'évaluation de la valeur de reprise du véhicule.
Informations recueillies par le biais de cookies. Veuillez consulter notre politique en matière de cookies pour plus d’informations.Les données marquées d'un astérisque (*) sont obligatoires et constituent une exigence contractuelle. Aussi, vous êtes tenu de nous les communiquer. Si vous ne fournissez pas ces données, nous ne pourrons répondre à votre demande.

 

En fonction de votre profil et comportement d'utilisateur lors de votre navigation sur notre site web, une fenêtre contextuelle pourrait vous être présentée, vous proposant un essai routier ou un bon d'achat pour le modèle qui vous intéresse.

 

Vos données personnelles seront conservées pendant dix ans après la fin de la relation contractuelle. Si vous avez donné votre consentement pour l’utilisation de vos données à des fins de marketing, vos données personnelles seront conservées à ces fins pendant trois ans après le dernier contact avec nous.

 

Nous communiquons vos données à caractère personnel aux destinataires suivants pour les raisons indiquées ci-dessous :

 

A. Pour les finalités liées à l'exécution d'un contrat ou liées à des mesures pré-contractuelles prises à la demande de la personne concernée avant la conclusion d'un contrat conformément à l'art. 6(1)(b) du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

 

Données / Catégories de données Finalité(s) Destinataire(s)
Identification et coordonnées (nom*, adresse électronique* ; numéro de téléphone, adresse postale (* le cas échéant)), détails du modèle*, partenaire DS Automobiles sélectionné*, intérêt pour un service de location (leasing)/ financement, type de demande (* le cas échéant), données spécifiques à la flotte (* le cas échéant). Prise de contact, communication et traitement des demandes ; gestion de l’abonnement/ désabonnement à la newsletter. Citroën France, qui commercialise la marque DS Automobiles et le groupe Stellantis, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, France et Votre partenaire DS Automobiles sélectionné. Les destinataires susmentionnés partagent vos données à caractère personnel avec ses prestataires de services informatiques qui l’assistent pour gérer les finalités citées, et notamment avec :

• Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - France) qui engage d'autres sous-traitants situés en dehors de l'Espace économique européen (EEE) et donc dans un pays n'ayant pas un niveau de protection des données adéquat. Il n'y a pas de décision d'adéquation de la Commission européenne, mais il existe des garanties appropriées, qui sont dans ce cas les règles d'entreprise contraignantes (BCR) de Capgemini. Pour en obtenir une copie, veuillez suivre ce lien : https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

• Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, France) qui engage d'autres sous-traitants situés en dehors de l'Espace économique européen (EEE) et donc dans un pays n'ayant pas un niveau de protection des données adéquat. Il n'y a pas de décision d'adéquation de la Commission européenne, mais il existe des garanties appropriées, qui sont dans ce cas les règles d'entreprise contraignantes (BCR) d’Atos. Pour en obtenir une copie, veuillez suivre ce lien : https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

• Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londres, EC2N 4AY, Royaume-Uni) situé en dehors de l'Espace économique européen (EEE) et donc dans un pays n'ayant pas un niveau de protection des données adéquat. Il n'y a pas de décision d'adéquation de la Commission européenne, mais il existe des garanties appropriées, qui sont dans ce cas les règles d'entreprise contraignantes (BCR) de Salesforce. Pour en obtenir une copie, veuillez suivre ce lien : https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_ us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

• BETC, 1 Rue de l’Ancien Canal, 93 500 Pantin, France

• Mediacom, 57 Rue de Villiers, 92 200 Neuilly-sur-seine

• IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, France
Identification et coordonnées*, données d'identification du véhicule*, spécifications du produit*, relevé du compteur kilométrique. Gestion et traitement de la demande d'évaluation de reprise du véhicule. Autobiz SAS (4, place des Vosges, Immeuble LAVOISIER, 92400 COURBEVOIE, France) et votre partenaire DS Automobiles sélectionné. Autres destinataires : voir les prestataires de services informatiques mentionnés ci-dessus.
B. Pour les finalités relatives aux intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement ou par un tiers conformément à l'art. 6(1)(f) du RGPD, sauf si vous avez exercé votre droit d'opposition (art. 21 (1) du RGPD) :

 
Données / Catégories de données Finalité(s) Destinataire(s)
Identification et coordonnées*, spécifications des produits et services*. Études de marché et enquêtes auprès des consommateurs pour recueillir des avis concernant les produits et services de DS Automobiles (par ex. enquêtes de satisfaction des clients) uniquement dans le cas où le client peut être contacté via le(s) canal(aux) de communication choisi(s) à ces fins sans son consentement préalable. Citroën France, qui commercialise la marque DS Automobiles et le groupe Stellantis, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France Les destinataires susmentionnés partagent vos données à caractère personnel avec ses prestataires de services informatiques qui l’assistent pour gérer les finalités citées, et notamment avec : Aura Corporation Limited, 18 London End, The Old Post Office, HP9 2JH BEACONSFIELD, Grande Bretagne.

3.2. Liens vers les réseaux sociaux / plug-ins de réseaux sociaux (boutons « J’aime » par ex.)

 

Notre site web comprend des liens vers les réseaux sociaux.

 

Afin de protéger vos données personnelles lorsque vous visitez notre site web, nous n'utilisons pas de plug-ins sociaux. À la place, des liens HTML sont intégrés au site web, ce qui permet un partage facile sur les réseaux sociaux. L'intégration d’un tel lien empêche une connexion directe avec les différents serveurs des réseaux sociaux lors de l'ouverture d'une page de notre site web. En cliquant sur l'un des boutons, une fenêtre s'ouvre dans le navigateur et dirige l'utilisateur vers le site site web du réseau social concerné sur lequel (après s'être connecté) il peut par exemple utiliser le bouton "J'aime" ou "Partager".

 

Pour plus d'informations sur l'objectif et l'étendue du traitement des données et sur l'utilisation ultérieure de vos données personnelles par les réseaux sociaux et leurs sites web, ainsi que sur vos droits et les paramètres possibles pour protéger votre vie privée, veuillez vous référer aux notices d’information sur la protection des données de chaque réseau social.