ALLER AU CONTENU
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Достъпът до сайта и използването му са подчинени на настоящите общи условия, описани по-долу, както и на приложимите закони. Връзката и достъпът до сайта www. https://www.dsautomobiles.bg/ предполагат цялостното и безусловно приемане от страна на интернет потребителя на всички разпоредби на настоящите общи условия.

 

Съдържание на рубриките:

  1. Общи условия за ползване на сайта
  2. Права на интелектуална собственост
  3.  Информация, отнасяща се до продуктите и услугите
  4.  Политики за поверителност съгласно Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR)
  5.  Хипервръзки
  6.  Приложимо право
  7.  Управление на паролите
  8.  Ограничаване на отговорността
  9.  Актуализиране
  10. Бисквитки

 

Хостинг: Сайтът https://www.dsautomobiles.bg/ се публикува от: „ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ“ ЕООД наричан по-долу „Производител“.

 

            1. Общи условия за ползване на сайта

Този сайт е създаден, за да можете да получавате най-новата информация за продуктите и услугите, предоставяни от „ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ“ ЕООД и представителствата му в Страната. Моля, прочетете изложените тук Общи условия преди да използвате този уебсайт. Чрез използването на този уебсайт Вие давате съгласието си да спазвате тези Общи условия. Ако не желаете да спазвате тези Общи условия, моля, не използвайте този уебсайт.

 

Вие поемате отговорност за Вашето използване на този уебсайт и се задължавате да го използвате само за законни цели. Забранено е използването на този уебсайт по начин, който нарушава приложими местни, национални, европейски и/или международни закони или регламенти. Забранено е неправомерното използване на този уебсайт чрез съзнателно въвеждане на компютърни вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредни. Забранени са всякакви опити за получаване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървъра, на който се съхранява този уебсайт, или всякакъв друг сървър, компютър или база данни, свързани с този уебсайт.

            2. Права на интелектуална собственост

DS Automobiles предупреждава ползвателите на този сайт, че повечето от елементите в него:

            a) са закриляни обекти от законодателството, третиращо авторското право: това могат да бъдат включително фотографии, статии, рисунки, анимационни поредици,… ;

            b) и/или са защитени от законодателството, третиращо изображенията и моделите: моделите на автомобилите, които фигурират в сайта;

            c) са защитени от законодателството, трeтиращо марките, отнасящ се до запазените марки: това са по-специално марката “DS Automobiles”

 

Елементите, които са защитени по този начин са собственост на АВТОМОБИЛИ DS Automobiles или на трети лица, които са упълномощили DS Automobiles да ги използва.

Поради тази причина, всякакво копиране, възпроизвеждане, представяне, разпространяване, използване, преработване, адаптиране, модифициране, частично включване, превод, използване с търговска цел, частично или изцяло, чрез какъвто и да е процес или върху какъвто и да е носител (хартиен, цифров, …) са забранени, освен след предварително дадено писмено разрешение от страна на DS Automobiles, с изключение на случаите, предвидени в законодателството, третиращо интелектуалната собственост, като те ще бъдат считани за нарушения според законодателството, закрилящо интелектуалната собственост.

            3. Информация, отнасяща се до продуктите и услугите

Информациите и илюстрациите, фигуриращи върху страниците на този интернет сайт, се базират върху техническите характеристики, които са в сила в момента на въвеждането или в момента на актуализирането на различните страници на този сайт.

Видовете оборудване за автомобилите, представени в сайта може да бъде серийно или да се предлага като опция, или да не се предлага, в зависимост от версиите.

В рамките на политиката си за непрестанно подобряване на производството си, DS Automobiles може във всеки един момент да промени техническите характеристики, видовете оборудване, опциите и цветовете на автомобилите. Техническите възможности не позволяват вярното (правилното) репродуциране на цветовете върху илюстрациите.

Предложените модели и/или версии в сайта, както и тяхното оборудване, опции и аксесоари, могат и да се различават в зависимост от страната в която се предлагат.

Във всеки от случаите, информацията, която се съдържа в сайта е от общ характер и няма никаква договорна стойност.

Валидно запазване или продажба на автомобил е възможно единствено при подписване на формуляр за поръчка и авансово плащане или на договор за покупко-продажба и пълно заплащане в център за продажба.

            4. Политики за поверителност съгласно Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR)
            5. Хипервръзки

За инсталирането на хипервръзка към сайта dsautomobiles.bg е необходимо предварително и писмено упълномощаване от страна на DS Automobiles.

Във всеки случай, DS Automobiles не може по никакъв начин да бъде държан отговорен за съдържанието, както и за продуктите или услугите, предлагани в сайтовете, с които сайта dsautomobiles.bg би се оказал свързан с хипервръзка или с някакъв друг вид връзка. 

            6. Приложимо право и компетентни правораздавателни органи

Интернет сайтът dsautomobiles.bg и настоящите общи условия са подчинени на българското право.

Общите условия са съставени на български език.

Всяко оспорване относно тълкуването или изпълнението на съдържанието на сайта е от изключителната юрисдикция на компетентните български съдилища. 

            7. Управление на паролите

В този интернет сайт DS Automobiles предоставя на Ваше разположение различни интернет пространства, които Ви позволяват да получите достъп до специални услуги (пр.: МyDS). За да получите достъп до тези пространства, трябва да въведете Вашия e-mail адрес, име, фамилия, пощенски код и да изберете парола. Тази парола е стриктно индивидуална и Вие трябва да я пазите в тайна. В тази връзка, Вие сте отговорни за използването на тази парола и DS Automobiles не може в никакъв случай да бъде държан отговорен за загубите или щетите нанесени вследствие на използването на този профил и/или на тази парола.

Вие трябва да уведомите DS Automobiles за всяко неправомерно използване на Вашата парола или на Вашия профил пространство и да се отписвате след всяко ползване на сайта.

            8. Ограничаване на отговорността

Вие използвате сайта dsautomobiles.bg изцяло и единствено на Ваша отговорност. DS Automobiles, неговите филиали и членовете на неговата търговска мрежа не могат да бъдат държани отговорни за причинени преки или косвени вреди, а именно материални щети, загуба на данни или на програми, финансови щети, в резултат от използването на сайта или на сайтове, свързани с него.

Обръщаме Ви внимание върху факта, че някои продукти или услуги, представени в сайта dsautomobiles.bg могат да бъдат предмет на специални регламенти или дори на ограничения и/или запрещения в някои от страните.

Поради тази причина, Вие трябва да се уверите, че законодателството в страната, в която влизате в интернет позволява посещаването на сайта dsautomobiles.bg.

 

            9. Актуализация
DS Automobiles си запазва правото да променя и актуализира без предупреждение настоящите Общи условия и всички елементи, продукти или услуги, представени в сайта. При всяко посещение на сайта, интернет потребителите трябва да се запознават с настоящите условия.
           10. Бисквитки (Cookies)

Сайтът използва система от бисквитки. В тази връзка, ние информираме интернет потребителя, че при посещенията му в сайта, автоматично могат да бъдат инсталирани бисквитки в неговия интернет браузър.

Ние изпращаме едно или повече бисквитки (или бисквитки), които представляват файлове с малък размер, съдържащи кратък текст, до Вашия компютър и или до друг уред, за да идентифицираме Вашия браузър по уникален начин.

Бисквиткита записват как използвате интернет сайта: колко време стоите в сайта, кога напускате сайта и кои страници разглеждате. Благодарение на тези данни ние можем да определим кои са най-важните елементи за подобряване на сайта. Тоест, ние използваме бисквиткита с цел да подобрим качеството на нашите услуги.

Бисквиткита в никакъв случай не съдържат поименна информация.

Потребителите на Сайта могат да дезактивират изпращането на бисквитки като променят параметрите в техния интернет браузър.

 

Версия: Март 2024