Декларация за поверителност на обработване на личните данни на „София Франс Ауто“ АД

Декларация за поверителност на обработване на личните данни на „София Франс Ауто“ АД

Информация за нас

„София Франс Ауто” АД (СФА и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 040823148, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 459; e-mail: sfa@peugeot.bg, телефон за връзка: 02/8921100

Информация за контакти в СФА, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

„София Франс Ауто“ АД, бул. „Ботевградско шосе“ № 459, гр. София
ел. поща: dpo@peugeot.bg

Нашият основен стремеж при работа с лични данни

„София Франс Ауто“ АД е отговорен администратор на лични данни и сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо, ние полагаме всички усилия да защитим Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане или преждевременно заличаване на информация.
„София Франс Ауто“ АД събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Винаги обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение. Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения „София Франс Ауто“ АД обработва идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате във връзка със сключени помежду ни договори. Също така, обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.
Обработката се извършва с цел:
• установяване на самоличността Ви като клиент;
• управление и изпълнение на сключените договори за продукти и услуги;
• изготвяна на предложение за сключване на договор;
• изготвяне и предоставяне на преддоговорна информация;
• изготвяне и изпращане на фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
• да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
• изпращане на куриерски услуги с уведомителни писма, обслужване на отказ от сделка, жалби и др. ;
• уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
• да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
• извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор;
• осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване.

За изпълнение на нормативни задължения  

Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:
• предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
• предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
• предоставяне на информация на държавните органи, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари;
• предоставяне на информация пред органите на МВР, касаеща задължението ни, предвидено в Закона за движение по пътищата;

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:
• изготвяме подходящи за Вас допълнителни предложения за продукти/услуги, предоставяни от „София Франс Ауто“ АД;
• уведомяваме Ви за актуални рекламни кампании, новини и оферти, информация за сервизни услуги, както и Ви изпращаме маркетингови съобщения за директен маркетинг.
Уведомление за оттегляне на съгласие може да намерите тук

Какви данни обработваме

данни за идентификация :
• трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес; данни за свързване с Вас:
• ел. поща, телефон
други данни:
• информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
– електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
– видео записи, които се правят с цел осигуряване и подобряване на сигурността в офисите на дружество, осигуряване сигурността на служителите, Вашата сигурност и осигуряване сигурността на имуществото на „София Франс Ауто“ АД;
– информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към „София Франс Ауто“ АД;
• друга информация като:
– данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството;
– информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (10 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (10 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват Вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.
Лични данни предоставяме на следните категории получатели:
• лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
• пощенски оператори и куриерски дружества, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
• служители на дружеството за обработване на договорните отношения;
• банки и банкови институции, във връзка с обработването на плащанията;
• лица, предоставящи сервизна поддръжка на закупените от Вас МПС-та;
• частни съдебни изпълнители за обслужване и събиране на вземания;
• нотариуси за връчване на писма и/или покани или други съобщения;
• вносителите и производителите на марката на продукта, във връзка с който сте сключили договор със „София Франс Ауто“ АД.

„София Франс Ауто“ АД не предоставя данните Ви на трети лица, намиращи се в страни извън ЕС

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни
Право на информация; Право на корекция; Право на изтриване /право „да бъда забравен“/; Право на преносимост на данни; Право на възражение. Право на жалба.
За Ваше улеснение образец на искането можете да намерите тук.
Ние ще се произнесем по Вашето искане в 30-дневен срок от неговото подаване. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.